HÅLLBARHET

I-Valo since 1971

FN:s hållbarhetsmål visar vägen

Bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har Fagerhult Group identifierat de fyra för vilka företaget kan få störst genomslag och har störst möjlighet att bidra positivt. I-Valo har samma mål som de som satts upp på koncernnivå.

I en nära framtid kommer bolaget att ytterligare förtydliga ambitionen och sätta upp mål på koncernnivå. Vårt mål är att skapa konkreta, mätbara och långtgående mål för kommande femårsperiod.

 

Nummer 7
Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Nummer 11
Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Nummer 12
Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Nummer 13
Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Vår strategi för hållbarhet

Vi har valt att gruppera våra viktigaste hållbarhetsämnen i tre områden: MiljöPersonal och Affärer.

Vi ser dessa områden som de viktigaste för koncernen att arbeta med.

Miljö

Fagerhult-koncernen konverterade tidigt till LED, vilket innebär att alla våra armaturer idag är baserade på LED-teknik. Denna förändring har lett till betydande energibesparingar, men det finns ytterligare framsteg att göra. Smarta ljusstyrningssystem kan ytterligare öka besparingarna och samtidigt förbättra slutanvändarupplevelsen. Belysning med sensorer för närhetsstyrning har kunna ge energibesparingar på upp till 70 procent.

Dessutom investerar vi kontinuerligt i produktutveckling och tillverkning. På så vis kan öka användningen av förnybara material och minimera de resursmängder som används i produktionen. Vi följer också upp med livscykelanalyser för att förstå våra produkters miljöpåverkan under produktion, installation, användning och återvinning.

Nyckelämnen

 • Livscykelperspektiv
 • Energieffektiva lösningar
 • Medvetna materialval
 • Användning av resurser, vatten, energi etc.
 • Koldioxidutsläpp
 • Internt miljöarbete

Målsättningar

 • Maximera energibesparingen genom att använda den senaste LED-tekniken och smart ljusstyrning.
 • Se till att alla produkter och tjänster följer tillämpliga regler och standarder.
 • Livscykelperspektiv på våra lösningar som minimerar vår miljöpåverkan.
 • Miljöhänsyn genom hela vår värdekedja, internt och externt.

Personal

Fagerhult-koncernens målsättning för arbetsplatsen präglas av delaktighet, engagemang och välmående – en perfekt miljö där varje medarbetare kan utvecklas. Vi strävar efter att utveckla ledare internt och skapa möjligheter för människor att växa. Detta är vad vi kallar hållbart ledarskap, och det syftar alltid till att maximera människors unika egenskaper och kompetenser.

Vi strävar också efter att erbjuda en arbetsplats där det lokala och det globala är sammanflätat. Våra koncernvärderingar, som ska finnas med i alla processer och dagliga rutiner, förenar och vägleder våra medarbetare och ger stöd för samverkan mellan koncernbolagen.

Nyckelämnen

 • Arbetsförhållanden
 • Jämlikhet och mångfald
 • Yrkesutveckling
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Produktansvar/säkra produkter

Målsättningar

 • Garantera våra anställdas hälsa, säkerhet och mänskliga rättigheter.
 • Hållbar ledarskapsutveckling, att hitta nya möjligheter för värdefulla människor
 • Säkerställa att våra koncernvärderingar är en integrerad del av alla processer och det dagliga arbetet.
 • Möjliggöra konstruktiv dialog och samverkan mellan koncernbolag.

Affärer

Fagerhult-koncernen arbetar på ett heltäckande sätt för att säkerställa etiska och hållbara affärer inom alla delar av verksamheten. Det vägledande dokumentet är koncernens uppförandekod (se nedan), som inbegriper de underliggande principerna för en ansvarsfull verksamhet. Alla inom koncernen, från styrelse och ledning till enskilda medarbetare måste följa denna.

När vi förvärvar ett företag genomför vi en strikt och detaljerad företagsbesiktningsprocess, anpassad efter det specifika företagsförvärvet. Processen skräddarsys utifrån den specifika situationen och företaget, beroende på verksamhetstyp eller affärsupplägg. Områden som alltid avhandlas i våra besiktningar är kommersiella frågor, finansiella frågor, juridiska frågor och ledande befattningshavare.

Nyckelämnen

 • Etik och antikorruption
 • Mänskliga rättigheter
 • Partnersamarbete
 • Leverantörsgranskningar
 • Företagsbesiktningsprocesser

Målsättningar

 • Alla företag och partner bedriver verksamhet i enlighet med gällande lagar och förordningar.
 • Vår gemensamma uppförandekod utgör grunden för allt vi gör och sättet vi agerar på.
 • Säkerställa en hållbar försörjningskedja, se till att alla leverantörer uppfyller våra krav.
 • Grundliga företagsbesiktningar genomförs vid alla förvärv.

Gå till vår engelska webbplats för mer information om I-Valos arbete för hållbara affärsmetoder.