KESTÄVÄ KEHITYS

Vuodesta 1971

YK:n kestävyystavoitteet ohjaavat meitä

Fagerhult-konserni on tunnistanut YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta neljä, joihin yrityksemme voi vaikuttaa eniten ja joihin sillä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti. I-Valolla on samat koko konsernin tasolla määritetyt tavoitteet.

Yritys aikoo lähiaikoina selventää tavoitteita konsernitasolla. Pyrimme laatimaan konkreettisia, mitattavissa olevia ja kunnianhimoisia tavoitteita viiden seuraavan vuoden ajalle.

Tavoite 7
Kohtuuhintainen ja puhdas energia

Kohtuuhintaisten, luotettavien ja nykyaikaisten energiapalveluiden saatavuuden varmistaminen

Tavoite 11
Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kaupunkien tekeminen yhdenvertaisiksi, turvallisiksi, mukautuviksi ja kestäviksi

Tavoite 12
Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Kestävien kulutus- ja tuotantomallien varmistaminen

Tavoite 13
Ilmastotoimet

Kiireellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi

Lähestymistapamme kestävyyteen

Olemme päättäneet jakaa tärkeimmät kestävyysaiheemme kolmeen luokkaan: ympäristötyöntekijät ja liiketoiminta.

Nämä ovat mielestämme tärkeimmät alueet, joihin konsernin tulee keskittyä. Näistä teemoista tarkemmin alla.

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristö

Fagerhult-konsernissa ryhdyttiin käyttämään LED-tekniikkaa jo varhaisessa vaiheessa, eli kaikki valaisimemme toimivat nykyisin LED-tekniikalla. Muutos on johtanut merkittäviin energiasäästöihin, mutta energiaa voidaan säästää lisää vielä muillakin keinoilla. Lisäsäästöjä voidaan saavuttaa älykkäillä valaistuksen ohjausjärjestelmillä, jotka parantavat samalla myös loppukäyttäjän käyttökokemusta. Liiketunnistimilla ohjattavan valaistuksen avulla voidaan vähentää energiankulutusta jopa 70 prosenttia.

 

Lisäksi panostamme jatkuvasti tuotekehitykseen ja valmistukseen. Näin voimme kasvattaa uusiutuvien raaka-aineiden osuutta ja vähentää raaka-aineiden määrää valmistusvaiheessa. Lisäksi perehdymme elinkaarianalyysien tuloksiin tarkasti voidaksemme hahmottaa tuotteidemme vaikutukset tuotannon, asennuksen, käytön ja kierrätyksen aikana.

 

Keskeiset aiheet

 • Elinkaarinäkökulma
 • Energiatehokkaat ratkaisut
 • Tiedostavat materiaalivalinnat
 • Raaka-aineiden, veden ja energian käyttö jne.
 • Hiilidioksidipäästöt
 • Sisäinen ympäristötyö

Tavoitteet

 • Energiasäästöjen maksimointi uusimmalla LED-tekniikalla ja älykkäällä valaistuksen ohjauksella.
 • Sen varmistaminen, että kaikki tuotteet ja palvelut täyttävät voimassa olevat määräykset ja standardit.
 • Ratkaisujemme tarkastelu elinkaarinäkökulmasta mahdollisimman pienten ympäristövaikutusten varmistamiseksi.
 • Ympäristönäkökohtien huomioiminen koko arvoketjussamme sekä sisäisesti että ulkoisesti.

I-Valon toimenpiteet kestävämpien liiketoimintatapojen varmistamiseksi

 • Päivitettävät tuotteet vaihdettavalla LED-tekniikalla
 • Kemikaalien käytön vähentäminen
 • SVHC-aineita sisältävien tuotteiden markkinoilta poistaminen
 • Hankintojen optimointi
  • Alihankintatyön kotiuttaminen (rahtikustannusten vähentäminen)
  • Tilausmäärien optimointi
  • Käytännesäännöt, auditoinnit ja alihankkijoiden kyselyt
 • Ekologisten pakkausmateriaalien valinta
  • Ruskean kierrätyskartongin käyttö, joka voidaan käytön jälkeen jälleenkierrättää 100-prosenttisesti (ympäristöystävällisempi vaihtoehto verrattuna valkoiseen kartonkiin).
  • Ei metalliniittejä
  • Muovin käytön lopettaminen tuotepakkauksissa (mm. pientarvikkeet pakataan paperipusseihin muovipussien sijaan)
  • Vesipohjaisen musteen käyttö pakkausten painamisessa (ei käytetä liuottimia).
  • Projektipakkaukset yksittäispakkausten sijaan
  • Pakkausten uudelleenkäyttö esim. varaosatoimituksissa.
 • Maakaasun käytöstä luopuminen
  • Hybridimallin käyttöönotto (pellettien, aurinkopaneelien ja sähkön yhdistelmä (100 % uusiutuva energia)).
  • Lämmityksen ohjausjärjestelmän käyttöönotto
  • Kiinteistön katon korjaaminen ja eristäminen
  • Valaistuksen ja valaistuksenohjauksen uusiminen
  • Jatkuva työ resurssien käytön vähentämiseksi
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  • Yrityksen autot, hiilidioksidipäästörajat
  • Latauspisteiden tarjoaminen sähköautoja varten
  • Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskeminen > toimet hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen vähentämiseksi.
  • Vähähiilisyyden etenemissuunnitelma valaistusteollisuudelle
 • Tehokkaampi jätteiden lajittelu sekä toimisto- että tuotantopuolella
  • Lajittelupisteiden määrän lisääminen
  • Kaapelijätteen (kupari) kierrätys
  • Fincumet-koulutus kierrätyksestä
 • Tuottajavastuusta huolehtiminen
  • Suomen lainsäädännön mukaan tuottaja on vastuussa markkinoille saattamiensa laitteiden kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta. SELT ry huolehtii rekisteröityneiden tuottajien puolesta kierrätyksestä, tiedottamisesta, rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista. I-Valo hoitaa tuottajavastuunsa SELT ry:n kautta.

Työntekijät

Fagerhult-konsernin työpaikkatavoitteessa keskitytään osallisuuteen, sitoutumiseen ja hyvinvointiin eli jokaisen työntekijän kannalta täydelliseen kehittymisympäristöön. Pyrimme kehittämään johtajia sisäisesti ja tarjoamaan työntekijöille kasvumahdollisuuksia. Tavoitteena on siis kestävä johtajuus, jossa voisimme aina hyödyntää työntekijöidemme eroavaisuuksia ja osaamista mahdollisimman hyvin.

Haluamme myös tarjota työpaikan, joka on samalla sekä paikallinen että globaali. Konsernimme arvojen tulisi näkyä kaikissa prosesseissa ja päivittäisissä rutiineissa. Ne yhdistävät ja ohjaavat työntekijöitämme sekä tukevat konserniin kuuluvien yritysten välistä yhteistyötä.

Keskeiset aiheet

 • Työolosuhteet
 • Tasavertaisuus ja monimuotoisuus
 • Urakehitys
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Tuotteiden vastuullisuus ja turvallisuus

Tavoitteet

 • Työntekijöidemme terveyden, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien takaaminen.
 • Kestävä johtamisen kehitys ja uusien mahdollisuuksien etsiminen arvokkaille työntekijöille.
 • Sen varmistaminen, että konsernimme arvot ovat keskeisessä osassa kaikissa prosesseissamme ja päivittäisessä työssämme.
 • Rakentavan vuoropuhelun ja yhteistyön edistäminen konserniin kuuluvien yritysten välillä.

Liiketoiminta

Fagerhult-konserni pyrkii kokonaisvaltaisesti varmistamaan eettisen, kestävän liiketoiminnan toimintansa kaikilla alueilla. Tätä ohjaavat konsernin menettelysäännöt (lisätietoja alla), joissa esitellään vastuullisen liiketoiminnan perusperiaatteet. Jokaisen konserniin kuuluvan henkilön tulee noudattaa niitä, ja tämä koskee sekä konsernin hallitusta, johtoa että kaikkia työntekijöitä.

Kun ostamme toisen yrityksen, noudatamme asianmukaisen huolellisuuden varmistamiseksi tiukkaa ja tarkasti määritettyä prosessia, joka räätälöidään kutakin yrityshankintaa varten erikseen. Prosessi mukautetaan kunkin tilanteen ja yrityksen mukaan liiketoiminnan tyypistä tai yrityksen rakenteesta riippuen. Huomioimme asianmukaisen huolellisuuden varmistamisessa aina kauppa-, rahoitus- ja lakiasiat sekä ylemmän johdon.

Keskeiset aiheet

 • Eettisyys ja korruption torjunta
 • Ihmisoikeudet
 • Yhteistyökumppanit
 • Toimittaja-arviot
 • Asianmukaista huolellisuutta koskevat prosessit

Tavoitteet

 • Kaikki yritykset ja yhteistyökumppanit noudattavat liiketoiminnassaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
 • Yhteiset menettelysäännöt luovat perustan kaikelle toiminnallemme ja toimintatavoillemme.
 • Kestävän toimitusketjun ja sen varmistaminen, että kaikki toimittajat täyttävät vaatimuksemme.
 • Jokaisessa yrityshankinnassa noudatetaan perusteellista prosessia asianmukaisen huolellisuuden varmistamiseksi.

Valaistusteollisuuden vähähiilitiekartta

Suomalaisen valaistusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden käyttö on merkittävä ilmasto- ja ympäristöteko. Niiden käytössä kertyvät päästövähennykset ovat jopa viisinkertaiset valaisinten valmistuksen kokonaispäästöihin verrattuna. Kotimaisen valaistusteollisuuden tavoitteena on tuottaa enemmän valoa älykkäämmin, tehokkaammin ja luontoa säästäen.

Valaistusteollisuus on julkaissut oman vähähiilitiekarttansa yhteistyössä suunnittelu- ja konsulttipalveluyhtiö AFRYn kanssa. I-Valo oli aktiivisesti mukana työryhmässä. Alan tavoitteena on vielä nykyistä kestävämpi tapa valaista maailmaa.

Hyvällä valaistuksella voidaan vaikuttaa olennaisesti päästöihin sekä luonnon ja ympäristön hyvinvointiin:

 • Energiatehokkaampi valaistus pienentää päästöjä ja vaikuttaa siten ilmastonmuutokseen.
 • Materiaalitehokas valaistuskalusto kiertotaloudessa vähentää päästöjä ja materiaalinkulutusta eli luonnon resursseja.
 • Valaistusta optimoimalla voidaan vähentää kaupunkien valosaastetta.

Suosi kotimaista

Valaisimen valmistusvaiheen päästöt syntyvät pääosin tarvittavien raaka-aineiden ja komponenttien valmistuksessa sekä sähköenergian tuotannosta. Kun Suomen sähköenergian päästöjä verrattiin EU-27-alueen päästöihin, oli Suomen päästöt puolta pienemmät. Kiinassa puolestaan päästöt olivat moninkertaiset. Valaisimen kuljetusmatkan päästöihin vaikuttaa oleellisesti myös matkan pituus, joka näkyy Kiinassa valmistetun valaisimen päästöissä.

(Lähde: teknologiateollisuus.fi)